“ලොකු නෝනා පෙට්ටගම වහන්න ද?”

කුසුමාවතී මිලීනගෙන් ඇසුවේ බයාදු ලෙසිනි. උතුරු සළුව පොරවමින් සිටි මිලීනා කුසුමාවතී දෙස බැලුවේ නොපහන් ලෙසිනි.